ประติมากรรมปั้นรูปเหมือนดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ / ปั้นรูปเหมือนดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ โดย. ช่างปั้นมืออาชีพ คุณเสน่ห์

ประติมากรรมปั้นรูปเหมือนดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ / ปั้นรูปเหมือนดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ โดย. ช่างปั้นมืออาชีพ คุณเสน่ห์

ช่างปั้นรูปเหมือน ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ โดย ช่างปั้นรูปเหมือนคุณเสน่ห์

 ปั้นรูปเหมือน ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์  ( เนื้อทองเหลืองทำสีโลหะ ) โดย. ช่างปั้นมืออาชีพ คุณเสน่ห์ โทร. 0819466159 คุณเสน่ห์

ขอขอบคุณ ครอบครัว ท่าน ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์  บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด

และ บริษัทผู้ร่วมสร้าง

เกียรติประวัติ

        ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ เป็นสามีที่ประเสริฐของภรรยา และเป็นพ่อที่ประเสริฐของลูก ท่านถนอมเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ให้ความอบอุ่นแก่ลูก เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรที่ให้ความร่มเย็นแก่ผู้อยู่ใต้ร่มเงา ท่านเป็นบุคคลสู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมท่านหนึ่ง เป็นผู้มีความอดทน วิริยะ อุตสาหะ มาตั้งแต่เยาว์วัย เพราะต้องรับภาระดูแลครอบครัว ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ ท่านทำงานทุกอย่างไม่ว่าจะหนักเหนื่อยสักเท่าไรไม่เคยมีคำว่า “ย่อท้อ” อยู่ในหัวใจ เพราะมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูถึง 2 คน ท่านพยายามทำงานทุกรูปแบบเพื่อสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ท่านพยายาม สอนให้ลูกทุกคนประพฤติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียร และดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องดีงาม โดยที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องเหล่านี้ ความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่านก็คือจะปลูกฝังลูกทั้งสองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและให้ได้รับการศึกษาที่ดี และความตั้งใจ ความปรารถนาของท่านก็ผลิตอกออกผลอย่างงดงามนั่นคือ ลุกๆ ได้สนองตอบปณานของท่านโดยตั้งใจศึกษา เล่าเรียนจนจบการศึกษาตามที่ท่านปรารถนา

        ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ เป็นที่รักและเคารพยิ่งของญาติมิตรลูกศิษย์ ตลอดจนผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับท่าน เพราะท่านนั้นเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ เป็นอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ทั้งหลายด้วยความรักความเมตตา และจิตวิญญาณอันแน่วแน่แห่งความเป็น “ผู้ให้ความรู้” โดยตั้งปณิธานด้วยจิตใจอันมุ่งมั่น หลังให้ลูกศิษย์นั้น นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียน ไปเป็นวิชาชีพเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ เฉกเช่นผู้นำทางพาเรือแห่งความหวัง ฝ่าฟันคลื่นลดด้วยจิตใจอันกล้าแกร่ง จนมาถึงฝั่งฝันที่ลูกศิษย์นั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และชีวิต อย่างที่ท่านตั้งใจ

        ในส่วนของหน้าที่การงานในอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญยิ่งของ ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์นั้น ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด ท่านเป็นผู้บริหารอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของบุคลากรในองค์กร ตลอดจนลูกศิษย์ที่ท่านได้อบรมสั่งสอนมา ส่วนหนึ่งก็ได้กลายมาเป็นผู้ร่วมงาน เป็นลูกน้องผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายนำพากิจการของบริษัทเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

        ความเป็น “ผู้ให้” ด้วยใจจริงของท่านนั้น ทำให้บุคลากรในองค์กรทุกๆ คน เกิดความรักในองค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ เป็นครอบครัวที่อบอุ่น พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมากกว่าความเป็นเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นพี่เป็นน้องที่อาศัยในบ้านแห่งนี้ด้วยความรักความห่วงใยซางกันและกันนับเป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจที่สุดสิ่งหนึ่งในชีวิตของท่านเลยก็ว่าได้

        นอกจากนี้ ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ เป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ยินดีในการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ได้บริจาคทรัพย์อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอยู่เนืองนิตย์มิได้ขาด และได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมเป็นอันมาก กอปรทั้งเป็นที่รักยิ่งของญาติมิตรและบุคคลทั่วไป

        จากคุณงามความดีทุกสิ่งทุกประการที่ ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์ ได้ทำเพื่อบุคคลรอบข้างและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ปรากฏประจักษ์ชัดแก่สังคม ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องเชิดชูจากญาติมิตรและบุคคลรอบข้างคลอดมา

ดร.ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552 – 2556 ปริญญาเอก สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

พ.ศ. 2533 – 2537 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัญฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พ.ศ. 2523 – 2524 ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์

พ.ศ. 2521 – 2522 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ

พ.ศ. 2528 – 2520 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน

ประวัติการทำงานและผลงาน

ทำงาน : บริษัท ยุเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด 101/11 หมู่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จำกัด